Hướng dẫn xem disk inodes trên từng thư mục linux (how to disk inode on folder linux)

disk inodes trên từng thư mục linux

1. Lệnh đếm disk inodes tổng

#df -i

2. Lệnh thống kê disk inodes của từng thư mục

find / -xdev -printf ‘%h\n’ | sort | uniq -c | sort -k 1 -n

Xem các thư mục phía cuối cùng là các thư mục có nhiều disk inodes nhất.

Directadmin mail Exim

/var/spool/exim/input

Chúc bạn thành công với phương pháp này.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*